O společnosti

Kdo jsme?

Společnost Mintes Solutions s.r.o., IČ 02189275 byla založena a zaevidována do Obchodního rejstříku ke dni 9. října 2013 jako neziskově hospodařící společnost. Na základě vydaného Rozhodnutí MŽP je Mintes Solutions s.r.o zapsána do Seznamu jako provozovatel kolektivního systému pod evidenčním číslem K0019/14-ECZ ve skupině 4 Spotřebitelské zařízení a solární panely dle přílohy č. 7 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.

Proč se stát členem kolektivního systému?

Novela zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a Vyhláška MŽP o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady č. 352/2005 Sb. ukládá Kolektivnímu systému a jeho účastníkům (provozovatelům solárních elektráren) jako osoby povinné finančně zajistit likvidaci solárních panelů uvedených na trh do 1.1.2013.

Jednou ze základních povinností kolektivního systému je dodržovat jeho financování, které se přitom liší podle toho, zda se jedná o financování likvidace solárních panelů uvedených na trh:

  1. Po 1.1.2013, které zajišťují výrobci panelů
  2. Do 1.1.2013, jejichž likvidaci zajišťuje provozovatel solární elektrárny prostřednictvím Kolektivního systému poskytnutím rovnoměrných příspěvků minimálně s roční periodicitou, počínaje od 1.1.2014 tak, aby financování bylo plně zajištěno do 1.1.2019.

Chcete změnit kolektivní systém a stát se členem našeho?

Kontaktuje naše klientské oddělení a domluvte si osobní schůzku.

Mintes Solutions s.r.o.
Klientské oddělení
tel.: 777 814 504, e-mail: info@mintessolutions.cz