Příspěvek

Příspěvek je finanční částka, kterou provozovatel FVE přispívá do kolektivního systému na zajištění předání ke zpracování, využití a odstranění solárních panelů uvedených na trh do 1.1.2013, a která je souhrnem dílčích rovnoměrných plateb příspěvků, které je povinen provozovatel FVE hradit od 1.1.2014 do 1.1.2019.

Jaká je výše příspěvku a platební podmínky?

Podle přílohy č. 10 k Vyhlášce se minimální výše příspěvku stanoví tak, aby byly pokryty veškeré předpokládané náklady na zajištění předání ke zpracování, zpětného odběru, odděleného sběru, přepravy, zpracování, využití a odstranění předpokládaného množství elektroodpadu ze solárních panelů a na vedení související evidence, a to v Kč v závislosti na hmotnosti elektroodpadu ze solárních panelů.

U solárních panelů uvedených na trh po 1.1.2013 se údaj o jejich hmotnosti určí podle skutečné hmotnosti těchto panelů. U solárních panelů uvedených na trh do 1.1.2013, které tvoří součást solární elektrárny, se údaj o jejich hmotnosti určí podle vzorce (nikoliv podle skutečné hmotnosti!):

M = P x K

ve kterém:

Tj. např. menší střešní FVE o výkonu 0,007MW = 7.000Wp x 0,11= 770kg x 8,50 Kč = 6.545,- Kč na příspěvcích za pět let.

Výše příspěvku je stanovena na 8,50 Kč za kilo elektroodpadu ze solárního panelu. Příspěvek se platí bezhotovostně ve prospěch účtu Mintes Solutions s.r.o.  Příspěvek za kalendářní rok je splatný jedenkrát ročně, a to vždy k 30.11. příslušného kalendářního roku.

Prostředky získané od provozovatelů FVE jsou účelově vázány a smějí být použity výhradně na zajištění financování předání ke zpracování, využití a odstranění elektroodpadu z těch solárních panelů, na které byly tyto peněžní prostředky určeny, včetně nezbytných administrativních nákladů spojených s plněním těchto povinností.